MNU Moodle


Cookies must be enabled in your browser  Help with Cookies must be enabled in your browser

Attention All Users

  • Students MUST bring their Student ID card and a hardcopy of their Statement of Entry for 2017 Term 2 final exam. For further instructions please click here.

  • Please use SelfService username and password to login.

  • If you have any issues regarding moodle please raise a ticket via helpdesk.

  • 2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓަރމްގެ ފައިނަލް އިމްތިހާނުގައި، އިމްތިހާން ހޯލަށް ވަދެވޭނީ ސްޓޫޑަންޓް އައިޑީ ކާޑާއި ދަރިވަރުގެ އިމްތިހާނުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އެންޓްރީގެ ޕްރިންޓެއް ދެއްކުމަށް ފަހުއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުިމަށް މި ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ.

  • ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް ސެލްފްސާރވިސް ޔޫސާނޭމް އަދި ޕާސްވޯޑް ބޭނުން ކުރައްވާ.

  • ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ހެލްޕް ޑެސްކް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ.